Ubuntu - 사용자 계정 정보 수정 알아보기

   

   

  이번 포스팅에서는 사용자 계정 정보 수정에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

   

   

   

   

     Ubuntu 사용자 계정 변경

   

   

   

  Ubuntu - 사용자 계정 변경

   

  사용법 : usermod [사용자 계정] -l [변경할 계정]

   

  # usermod user -l user_change

   

   

   

   

     Ubuntu 사용자 계정 이름 변경

   

   

   

  Ubuntu - 사용자 계정 이름 변경

  사용법 : usermod [사용자 계정] -c [사용자 이름]

   

  # usermod user_change -c "server"

   

   

   

   

     Ubuntu 사용자 비밀번호 변경

   

   

   

  Ubuntu - 사용자 비밀번호 변경

   

  사용법 : passwd [사용자 계정]

   

  # passwd user_change
  New password: 
  Retype new password: 
  passwd: password updated successfully

   

   

   

   

   

     Ubuntu 사용자 홈디렉토리 변경

   

   

   

  Ubuntu - 사용자 홈디렉토리 변경

   

  사용법 : usermod [사용자 계정] -d [홈디렉토리 경로]

   

  # usermod user_change -d "/home/sv_talk"

   

   

   

   

   

     Ubuntu 사용자 로그인 쉘 변경

   

   

   

  Ubuntu - 사용자 로그인 쉘 변경

   

  사용법 : usermod [사용자 계정] -s [Shell]

   

  # usermod user_change -s "/usr/sbin/nologin

   

  Posted by 서버이야기